Placering af flydende gødning


Ved placering af gødning kan forbruget nedsættes uden, at der sker en nedgang i udbyttet. Det er derfor oplagt at foretage en placering af gødningen i forårssåede afgrøder primært sukkerroer og vårbyg. Der kan derved opnås et merudbytte på 2-3 hkg kerne pr. ha i vårbyg og 2-8 % i sukkerudbytte, sammenlignet med bredspredning og nedharvning af gødningen.

Merudbytterne er naturligvis størst i tørre forår.

Samtidig kan der ske en besparelse på ca. 10 kg kvælstof til vårbyg og mindst 20 kg kvælstof til sukkerroer pr. ha. Forsøgene, der viser ovennævnte resultater, er udført i Danmark og i Sverige med Flex 18-1-0 med Na. Der er opnået samme virkning ved placering af fast som flydende gødning, men håndteringen af den flydende gødning er hurtigere end med fast.

Sukkerroer
Flex Gødning markedsfører Flex NP 18-1-0 med 7 % Na, 0.2 Mg og 0,2 Mn. Hvis der af denne gødning skal tilføres 90 kg kvælstof pr. ha. skal der anvendes 500 kg pr. ha, hvilket svarer til 400 liter pr. ha. Derved fås en stor kapacitetsudnyttelse, når der ikke skal tankes op så tit. Denne gødskning kan, ved behov, suppleres med f.eks. 500-600 kg PK 0-4-21 med Mg, som kan gives på et tidspunkt, hvor der ikke er så travlt i marken. Den lille mængde mangan, der tilføres, viser en god effekt, når den udbringes i den sure gødning.

Flex 10-2-5 med 4 % Na kan dække det fulde gødningsbehov til sukkerroer, men gødningsmængden, der skal udbringes pr. ha, stiger væsentligt.

Der findes ikke et 100 % færdigt udstyr, der kan købes. Det skal opbygges på den enkelte traktor og roesåmaskine. Der er flere maskinforretninger, der kan klare opgaven.

Der findes tre typer nedfældertænder. Den svenske tand, Gaminator-tanden og Doublet-Record-tanden, som vælges afhængig af jordtype. Den svenske tand har især vist sig god, hvor der er mange sten.

Placering til vårbyg
Når placeringsudstyret er anskaffet til sukkerroer, bør det også udnyttes til vårbyg, så der opnås den fulde udnyttelse af investeringen.

Der anvendes f.eks. Flex NPKS 13-2-7-2 eller evt. Flex N-32 eller en N-S gødning, hvis der ikke er behov for fosfor og kalium.

Nedfældertænderne placeres på såmaskinen mellem hver anden sårække med 25 cm afstand.