Flex N-Saver


Ved udsprøjtning af flydende gødninger indeholdende amid kvælstof, er det fra foråret 2020 blevet et lovkrav, at der skal tilsættes

en inhibitor, der reducerer risikoen for tab af kvælstof ved ammoniakfordampning.
Men kun ved udsprøjtning – ikke ved nedharvning eller placering.

Hertil foreslår vi anvendelse af Flex N-Saver, der med det velafprøvede aktivstof NBPT, reducerer risikoen for tab af kvælstof ved ammoniakfordampning under brug af flydende gødning.

I flydende kvælstofgødning er ca. halvdelen af kvælstoffet på amidform, urea. Det i jorden naturligt forekommende enzym urease, omdanner urea til ammonium. Under denne omdannelse, der typisk tager få dage kan noget af kvælstoffet fordampe, som ammoniak og derved gå tabt for planterne. Ved at bruge en ureaseinhibitor, der inaktiverer ureaseenzymet, kan denne proces forsinkes fra en til to uger, derved får ureaen tid til at trække ned i jorden, hvorved risikoen for tab af kvælstof ved ammoniakfordampning mindskes.Ammonium bindes i jorden af jordens lerpartikler og er derfor beskyttet mod udvaskning. Ammonium optages af planterne i nærheden af rødderne, men kan også omdannes til nitrat af jordbakterier ved den såkaldte nitrifikationsproces. Nitrat bindes ikke i jorden og er opløst i jordvæsken, hvor den optages af planterødderne, men den kan også udvaskes, hvis der er en nedadgående væskestrøm. Nitrat der når ned i iltfrie områder i jorden kan omdannes af denitrifikationsbakterier til frit kvælstof og lattergas, der stiger op i atmosfæren, kvælstoffet går dermed tabt for planterne. Ved at bruge en nitrifikationsinhibitor hæmmes den bakterielle omdannelse af ammonium til nitrat og derved forbliver kvælstoffet på ammoniumform i længere tid og dermed mindske risikoen for kvælstoftab ved udvaskning og denitrifikation. Ammoniumthiosulfat (ATS), der indeholder 19 % kvælstof og 43 % svovl har vist sig at have effekt som nitrifikationsinhibitor. Ammoniumthiosulfaten kan således udover at levere svovl og ammonium til flydende gødninger, også have en gavnlig virkning ved at mindske kvælstoftabet.

Urease inhibitorstoffet NBPT

Phosphorictriamide butyl med trivialnavnet NBPT er en ikke giftig forbindelse, der ikke har negative påvirkninger af miljøet og som nedbrydes i dets bestanddele, kvælstof, fosfor, svovl, kulstof og brint. NBPT’s stoffets miljøvenlige egenskaber har dog den konsekvens, at det også relativt let nedbrydes når det er blandet med gødningen. Undersøgelser viser, at i rene kvælstofgødninger, som N32, er knapt halvdelen af det tilførte NBPT nedbrudt efter et halvt års opbevaring. Når der er svovl tilstede i gødningen nedbrydes NBPT dog meget hurtigere. Undersøgelser viser kraftig nedbrydning indenfor få dage og efter 14 dages opbevaring er den tilførte NBPT praktisk taget 100 % nedbrudt. Hvis man vil opnå fuld effekt skal det tilføres umiddelbart inden udsprøjtning.

Anvendelse af Flex N-Saver.

Risikoen for fordampning og tab af kvælstof er højest ved solrige, tørre og blæsende vejrforhold. Risikoen for fordampning er også størst ved lav luftfugtighed, høje luft- og jordtemperaturer og højt reaktionstal i jorden.

Blanding med flydende gødning

Dertilsættes 0,6 l Flex N-Saver pr. tons gødning.
Beregnet udfra N 32, der indeholder 159 kg amidkvælstof (urea) pr tons gødning. For f.eks. NS 30-2 gødning med 146 kg amidkvælstof (urea) pr. tons gødning kan anvendes tilsvarende mindre mængde.

Håndtering

Undgå at få produktet på huden og i øjnene, brug handsker, beskyttelsesbriller og særligt arbejdstøj/beskyttelsestøj.

Opbevaring

Produktet opbevares over 4o C og under 36o C. Under 4o C kan der ske udkrystallisering og ved længere tids opbevaring over 36o C nedbrydes aktivstoffet. Den idelle opbevaringstemperatur under langtids lagring er 5 - 20o C.

Emballage

Flex N-Saver er emballeret i 5 liters dunke.